Waar ben je naar op zoek?

Minnelijke traject


Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen en als u te maken krijgt met incassobureaus en/of deurwaarders zijn er twee schuldregelingen die u kunnen helpen, namelijk het minnelijke en wettelijke traject.

De eerste stap is het zogenaamde minnelijke traject waarbij de schuldhulpverlener probeert een oplossing te zoeken met de schuldeisers zelf, bijvoorbeeld middels een betalingsregeling. Het traject is op vrijwillige basis voor de schuldenaar én schuldeiser(s).

Er zijn twee varianten binnen het minnelijke traject:

 • Schuldbemiddeling: de schuldhulpverlener doet een voorstel aan alle schuldeisers waarbij de totale afloscapaciteit van de schuldenaar naar rato wordt verdeeld.
 • Schuldsanering: er wordt geld van de kredietbank geleend die alle schulden aflost bij de schuldeisers. De schuldenaar is dan alleen nog geld verschuldigd aan één schuldeiser, namelijk de kredietbank.

Waar kan ik terecht?

De schuldhulpverlener is meestal de gemeente, maar kan ook een andere schuldhulpverlenende instantie zijn die door de gemeente is aangewezen. De gemeente is verplicht u te helpen.

Let op: de schuldhulpverlener mag u geen geld vragen

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor de minnelijke schuldregeling. Er gelden een aantal voorwaarden:

 • U woont en staat in ingeschreven bij de gemeente waar u schuldhulpverlening aanvraagt.
 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft een inkomen of uitkering
 • Er zijn geen niet-saneerbare vorderingen
 • U mag geen nieuwe schuld of betalingsachterstand creëren en u moet uw vaste lasten tijdig betalen
 • U dient een schuldregelingsovereenkomst te ondertekenen. Daarin staat wat u op periodieke basis terugbetaalt.

Hoe werkt het?

Allereerst zal er door de schuldhulpverlener een korte analyse worden gedaan van uw financiële situatie. Er wordt vastgesteld of er wel of geen sprake is van een problematische schuldsituatie. Daar is doorgaans sprake van als:

 • De schuld meer dan 3000 euro is
 • U schuld heeft waar u zonder hulp niet vanaf komt
 • Er lopende vorderingen zijn van deurwaarders en incassobureaus
 • De door de schuldeiser geëiste aflossing te hoog is voor de schuldenaar
 • Er achterstanden zijn van vaste lasten

De schuldhulpverlener zal u begeleiden en geeft advies om zelf verdere schulden te voorkomen. Ook zal hij/zij u uw financiële situatie in kaart brengen en kijken naar de hoogte van uw inkomen, uitkeringen, uitgaven en schulden. Aan de hand van uw financiële situatie wordt bepaald bedrag benodigd is om van te leven. Dit noemt men het zogenaamde Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Vervolgens wordt aan de hand van uw volledige inkomen (incl. uitkeringen en toeslagen) en de VTLB bepaald wat de afloscapaciteit is.

Bij het minnelijke traject doet de schuldhulpverlener een voorstel aan alle schuldeisers. In het voorstel staat wat de aflossingscapaciteit is en welke aflossingsvorm wordt gebruikt (schuldbemiddeling of schuldsanering). Indien de schuldeisers akkoord gaan, houdt u zich aan de afspraken die in het voorstel benoemd staan. Als u zich niet houdt aan de afspraken kan de schuldhulpverlener u buiten het minnelijke traject plaatsen.

Hoe lang duurt het minnelijke traject?

Het minnelijke traject duurt drie tot vijf jaar. In deze periode is het streven om al uw schulden volledig af te lossen. U lost echter nooit meer dan drie tot vijf jaar af. Dat houdt in dat het restant van uw schulden na het afloop van het minnelijke traject worden kwijtgescholden door de schuldeiser(s) of kredietbank.